V̲Ừ̲A̲ ̲X̲O̲N̲G̲:̲ ̲C̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ả̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲,̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲”̲ ̲n̲h̲u̲ố̲t̲ ̲c̲h̲ử̲n̲g̲ ̲”̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲ ̲g̲ì̲ ̲n̲ữ̲a̲

V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼1̼5̼’̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼

V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ã̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼”̼n̼.̼u̼ố̼t̼ ̼c̼.̼h̼ử̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼g̼.̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼.̼ụ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼.̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼.̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼1̼4̼

Đọc thêm:

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼.ừ̼ ̼t̼r̼.ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼t̼í̼t̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼.ù̼a̼ ̼n̼g̼h̼.ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼.ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼.t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ấ̼n̼ ̼t̼.h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼.ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼.t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ấ̼n̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼.p̼ ̼c̼.ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.ổ̼ ̼s̼ậ̼.p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼.n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼V̼.̼V̼.̼T̼.̼,̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼V̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼.n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼.ã̼o̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼.n̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼.ẹ̼p̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼.n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼N̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼28,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼.p̼ ̼c̼.ọ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼.è̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼28,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼è̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼s̼.ắ̼t̼ ̼l̼.ă̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.ố̼c̼,̼ ̼đ̼.è̼ ̼l̼.ê̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼”̼M̼á̼y̼ ̼é̼.p̼ ̼c̼.ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ê̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼.è̼n̼,̼ ̼c̼h̼.ắ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼’̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼’̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼v̼â̼n̼g̼’̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼.ậ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼h̼.é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼’̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼s̼.ắ̼t̼ ̼đ̼.ổ̼ ̼ậ̼.p̼,̼ ̼đ̼.è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼h̼.é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼’̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼’̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼.ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼.ạ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼’̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼â̼.n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼à̼ ̼b̼.e̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼.ô̼ ̼h̼.o̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼s̼.ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼.n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼N̼.̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼.ẹ̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼i̼ê̼u̼ ̼Đ̼ậ̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼ ̼v̼à̼ ̼L̼â̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼X̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ữ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼é̼.p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼.ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼9̼9̼C̼-̼ ̼1̼1̼6̼.̼9̼6̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼.p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼p̼,̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ề̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼.y̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼.y̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼(̼m̼á̼y̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ọ̼c̼)̼ ̼đ̼.ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼T̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼V̼.̼N̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼o̼.n̼g̼;̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼V̼.̼T̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼.ấ̼n̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *