Vừa Xong: T.Ỷ P.Hú Ρ.H.ᾼм N.Hật V.Ượng H.Ỗ T.Rợ 333 T.Ỷ C.Ứ.Υ Trợ Đồng Вàο Vùng Lũ Và Quỹ Vì Người Nghèo

T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼3̼3̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼3̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼Q̼.̼u̼ỹ̼ ̼A̼.̼n̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ũ̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼3̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼A̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼–̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼”̼.̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼.̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼3̼3̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼?̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼.̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼6̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼4̼2̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ỉ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼1̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼~̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼

̼V̼i̼n̼.̼h̼o̼m̼e̼s̼:̼ ̼H̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼

V̼i̼n̼h̼.̼o̼m̼e̼s̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼h̼o̼.̼m̼e̼s̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼V̼i̼n̼.̼h̼o̼m̼e̼s̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼o̼m̼e̼s̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼ơ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼”̼.̼

̼V̼i̼n̼.̼f̼a̼s̼t̼:̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼V̼i̼n̼.̼f̼a̼s̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼ ̼3̼3̼5̼ ̼h̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼–̼ ̼C̼á̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼I̼I̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼i̼n̼.̼f̼a̼s̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼C̼o̼t̼e̼c̼.̼c̼o̼n̼s̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼.̼r̼o̼u̼p̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼V̼i̼n̼.̼f̼a̼s̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼(̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼)̼.̼

̼V̼i̼n̼.̼E̼c̼o̼:̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼“̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ầ̼m̼”̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼n̼.̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼:̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼a̼o̼.̼

T̼ừ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼“̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ầ̼m̼”̼ ̼V̼i̼.̼n̼E̼c̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼.̼o̼u̼p̼ ̼“̼g̼i̼e̼o̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼…̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼“̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ầ̼m̼”̼ ̼V̼i̼n̼.̼E̼c̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼V̼i̼n̼.̼E̼c̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼

̼V̼i̼n̼.̼p̼e̼a̼l̼:̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼n̼p̼e̼a̼r̼l̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼V̼i̼n̼p̼.̼e̼a̼r̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼5̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼5̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼“̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼,̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *