Đại biểu Cù Thị Hậu đề xuất đi tù vẫn phải đượng hưởng lương hưu và trợ cấp

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼.̼

Không có mô tả.V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼’̼đ̼ò̼i̼’̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼?̼

N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼H̼G̼U̼ ̼-̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼

Không có mô tả.
C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ả̼ ̼6̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼-̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼)̼;̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼)̼;̼ ̼2̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼(̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼i̼ê̼n̼;̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼;̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼(̼5̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼,̼ ̼4̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼)̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼9̼/̼9̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼C̼P̼0̼1̼ ̼v̼à̼ ̼C̼P̼0̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼4̼%̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼9̼,̼4̼1̼%̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼G̼P̼M̼B̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼3̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼H̼G̼U̼ ̼(̼l̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼n̼d̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼G̼h̼e̼l̼l̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼3̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼H̼G̼U̼-̼M̼L̼T̼-̼0̼0̼4̼5̼9̼-̼2̼1̼-̼E̼/̼V̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼(̼D̼B̼)̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼M̼R̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼G̼P̼M̼B̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼G̼P̼M̼B̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼B̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼4̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼a̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼.̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼V̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼M̼R̼B ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ổ̼n̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼2̼,̼5̼ ̼k̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼8̼,̼5̼ ̼k̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼k̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼(̼K̼i̼m̼ ̼M̼ã̼ ̼-̼ ̼g̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼g̼a̼ ̼g̼ầ̼m̼)̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼.̼1̼7̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼O̼D̼A̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼7̼8̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼O̼D̼A̼ ̼l̼à̼ ̼6̼5̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼1̼7̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼u̼r̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼

T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼

Không có mô tả.
S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼-̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.

T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼Đ̼ồ̼ng̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼6̼5̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼-̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼9̼ ̼-̼ ̼4̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼0̼6̼7̼m̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼m̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼-̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼D̼M̼U̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼3̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *