Tỷ phú Pham Nhật Vượng cùng vợ Pham Thu Hương chi thêm 77 triệu USD làm từ thiện giúp người nghèo , già neo đơn

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

Không có mô tả.

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼”̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼ ̼(̼ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼/̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼)̼.̼

̼D̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼7̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼3̼3̼.̼0̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼Q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼,̼4̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼ù̼ ̼l̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼.̼

̼V̼ị̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ứ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼.̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼

̼”̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼y̼u̼n̼d̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼T̼o̼y̼o̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼M̼i̼c̼r̼o̼s̼o̼f̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼A̼p̼p̼l̼e̼…̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼

̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼p̼ ̼5̼,̼ ̼t̼o̼p̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼”̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

‘̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼’̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼

P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼)̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

Không có mô tả.

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼’̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼)̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼V̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼”̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

Không có mô tả.

ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ư̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼”̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼.̼

̼”̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

‘̼C̼ậ̼u̼’̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼T̼V̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼

̼N̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼’̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼T̼V̼ ̼’̼b̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼V̼T̼V̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼’̼b̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼’̼,̼ ̼’̼c̼ô̼’̼,̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼’̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼

Không có mô tả.

‘̼C̼ậ̼u̼’̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼V̼T̼V̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼’̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼’̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼8̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼’̼h̼ữ̼u̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼’̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

Không có mô tả.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼,̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼’̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼

Không có mô tả.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼’̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *