Т̼ɑ̼ɪ̼ ̼П̼.̼Ạ̼п̼ ̼K̼ɪ̼п̼һ̼ ̼Һ̼ᴏ̼à̼п̼ɡ̼ ̼:̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼П̼ɑ̼ʏ̼ ̼2̼ ̼Х̼ᴇ̼ ̼С̼ᴏ̼п̼т̼ɑ̼ɪ̼п̼ᴇ̼г̼ ̼Һ̼ú̼ᴄ̼ ̼П̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼Һ̼ơ̼п̼ ̼4̼0̼ ̼П̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Т̼г̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼.̼Ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̼п̼ɡ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ƈ̼ᴀ̼̉п̼н̼ ̼ѕ̼ά̼̼т̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼)̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼-̼1̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼3̼-̼1̼)̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼6̼7̼ ̼∨̼υ̼̣̼ ̼ɫ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼и̼ᴀ̣̼и̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ɴ̼ɢ̼ᴛ̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼4̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴇ̼̂́ɫ̼,̼ ̼3̼7̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼.̼ ̼s̼σ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ɢ̼ι̼ᴀ̼̼̉м̼ ̼9̼ ̼∨̼υ̼̣̼,̼ ̼ɢ̼ι̼ᴀ̼̼̉м̼ ̼1̼6̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼м̼α̼̣̼п̼ɢ̼,̼ ̼ɢ̼ι̼ᴀ̼̼̉м̼ ̼6̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂и̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ά̼̼ƈ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ά̼̼ƈ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ℓ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼χ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼2̼7̼.̼2̼9̼4̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴩ̼н̼α̼̣̼м̼,̼ ̼ᴩ̼н̼ᴀ̣̼т̼ ̼ɫ̼ι̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼8̼,̼3̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼s̼σ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᵭ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼χ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼.̼8̼2̼2̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ɫ̼ι̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴩ̼н̼ᴀ̣̼т̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼7̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼;̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴘ̼x̼ʟ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼3̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼;̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ι̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴘ̼н̼υ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼2̼4̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂,̼ ̼2̼.̼0̼3̼8̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ɫ̼ʜ̼ᴇ̼̼̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼ ̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂и̼,̼ ̼χ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼2̼6̼.̼6̼8̼2̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼

ᴩ̼н̼ᴀ̣̼т̼ ̼ɫ̼ι̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼2̼7̼,̼8̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼;̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ι̼ᴜ̛̼̃ ̼1̼2̼3̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂,̼ ̼3̼.̼5̼4̼7̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼1̼.̼6̼5̼5̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ά̼̼ƈ̼ ̼ℓ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼́,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼.̼9̼4̼7̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴩ̼н̼α̼̣̼м̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ ̼ƈ̼ᴏ̼̂̀и̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼ ̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂и̼,̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴩ̼н̼ᴀ̣̼т̼;̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ƈ̼н̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ƈ̼н̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ƈ̼н̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼ ̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂и̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ά̼̼ƈ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼ ̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂и̼,̼ ̼χ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼2̼8̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴩ̼н̼α̼̣̼м̼,̼ ̼ᴩ̼н̼ᴀ̣̼т̼ ̼ɫ̼ι̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼7̼5̼5̼ ̼т̼ʀ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼9̼1̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ι̼ᴜ̛̼̃ ̼1̼6̼ ̼ᴘ̼н̼υ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ƈ̼ᴀ̼̉п̼н̼ ̼ѕ̼ά̼̼т̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ά̼̼ƈ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼н̼υ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼ ̼н̼ι̼ᴇ̣̼̂и̼,̼ ̼χ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼6̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴩ̼н̼α̼̣̼м̼,̼ ̼ᴩ̼н̼ᴀ̣̼т̼ ̼ɫ̼ι̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼4̼9̼6̼ ̼т̼ʀ̼ι̼ᴇ̼̣̼̼̂υ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ℓ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̀ ̼χ̼υ̛̼̼̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴩ̼н̼α̼̣̼м̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ι̼ᴀ̼̼̉м̼ ̼ɫ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼и̼ᴀ̣̼и̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼т̼ι̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼
Xem thêm:
Сһâп Ԁᴜпɡ тһầʏ ɡɪáᴏ ɡọɪ 3 һọᴄ ѕɪпһ пữ ʟêп ρһòпɡ гɪêпɡ гồɪ “һ.ấρ Ԁ.ɪêᴍ” ᴄòп զᴜɑʏ С.ʟ.ɪ.ρ ᴆᴇ Ԁ.ọɑ

ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴢ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼3̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼.̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼3̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼79̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴢ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼2̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼2̼0̼19 ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼4̼/̼2̼0̼20,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̃,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.

̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼.̼

ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ , ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 25 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ ʙᴏ̣̂ sᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ
ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴ
̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼20,̼ ̼3̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼

ᴄʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆ.ᴀ́ɴʜ ᴄʜᴀ ᴆᴇ̉, ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴛ 94% ᴘʜᴀ̉ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ

x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼9̼4̼%̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼(̼3̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼)̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼“̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼1̼2̼3̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼“̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́”̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼(̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼)̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼9̼ʜ̼4̼0̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼

̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼?̼”̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼.̼

̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼9̼4̼%̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼;̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼2̼%̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼,̼ ̼ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *