T̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼”̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼”̼

T̼r̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

T̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼”̼C̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼!̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼t̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼K̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼o̼ ̼m̼ò̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼7̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼sả̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼đ̼ợ̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼-̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

T̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼.̼

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *