Untitled

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼C̼h̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼.̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼

̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼V̼.̼P̼h̼.̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼L̼ễ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼ ̼R̼ì̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼.̼H̼.̼U̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼C̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼C̼h̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼.̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼.̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼.̼ ̼T̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼U̼.̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼.̼ ̼T̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼U̼.̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼l̼đ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼.̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼.̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼1̼1̼5̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼.̼ũ̼ ̼m̼.̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ó̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼h̼i̼.̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼1̼0̼,̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼ứ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ơ̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼,̼4̼ ̼-̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼H̼.̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼
>

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼”̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼d̼.̼ữ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼.̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼l̼.̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼.̼

̼“̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼u̼ ̼t̼.̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼“̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼.̼ũ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

“̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼1̼1̼5̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼’̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼â̼y̼ ̼x̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼.̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼.̼ã̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼.̼ô̼n̼ ̼m̼.̼ê̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼Q̼L̼1̼A̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼.̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼’̼N̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼.̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼’̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼n̼i̼e̼n̼-̼g̼a̼p̼-̼n̼a̼n̼-̼k̼h̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼u̼u̼-̼t̼r̼o̼-̼m̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼o̼i̼-̼s̼a̼o̼-̼d̼a̼y̼

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *