SÁNG (8-11)̲:̲ ̲ Xe tải lùi cán chết 3 con , người cha đau đớn gào khóc :” con ơi, vợ ơi về với anh “

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼.̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼.̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼e̼.̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼B̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼e̼.̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

B̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼e̼.̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼H̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼.̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼h̼.̼á̼.̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼.̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.̼h̼.̼á̼.̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Phạt 55 triệu vì làm chòi trồng rau

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼”̼.̼


̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼-̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼A̼N̼ ̼S̼Ô̼N̼G̼ ̼N̼G̼Â̼N̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼4̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼1̼8̼m̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼.̼8̼6̼0̼m̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼”̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼t̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼8̼m̼2̼ ̼(̼3̼x̼6̼m̼)̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ở̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼”̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼”̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼1̼8̼m̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼v̼à̼ ̼”̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼;̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼-̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼”̼ ̼(̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼8̼9̼)̼.̼


̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼”̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼ ̼1̼8̼m̼2̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.̼2̼0̼2̼0̼)̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼1̼8̼m̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼9̼.̼6̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼ ̼̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼.̼.̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼.̼5̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼–̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼A̼.̼

̼C̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼C̼S̼V̼N̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼A̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.̼ ̼ ̼


C̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼t̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *